Husmoderæblet

Anton Pedersen skriver i 1937: Denne gamle Sort formodes at være af tysk Oprindelse, men nærmere Angivelse herom foreligger ikke. I England er den beskrevet i 1820 og i Tyskland i 1837. Her i Landet nævner Bentzien den i en Sortsliste fra 1856; han bruger Navnet Mere de ménage, men da han ingen Beskrivelse giver, kan der være Tale om, at der menes Gloria mundi, hvilken Sort ofte er blevet forvekslet og sammenblandet med Husmoderæblet. I Bredsteds »Håndbog i dansk Pomologi« fra 1893 beskrives Sorten som M.d.m. med Husmoderen i Parentes. I 1870erne og 80erne føres den i danske Planteskoler; men derefter bliver der Forvirring i Nomenklaturen, idet Navnet Bellefleur de France dukker op som Betegnelse for Sorten.  Ved Frugtsortsundersøgelsen i 1918—20 kom den mellem Hovedsorterne; den repræsenterede 0,5 pCt. af de undersøgte Træer. I Planteskolerne var den i 1920 Nr. 16 og i 1937 Nr. 28 efter Antal Træer under Tiltrækning, sidstnævnte år med ialt 396 Træer. Tallene viser, at Sorten ikke plantes meget mere.

Husmoder er en sund sort med dårligt blomsterstøv – og skal derfor stå med andre sorter som kan bestøve hinanden. Frugten kan blive meget stor, er brun til teglrød med kraftig dug. Skyggefrugter får ikke meget farve. Plukkes i Oktober – og har desværre ikke så lang holdbarhed. Det er et madæble som smager af for lidt. Træet gror voldsomt – så det bliver stort på få år.

Anton Pedersen skriver også:

Husmoder er ikke så populær, som det har været. Sorten egner sig ikke særlig godt til Højkultur med Produktion af store Frugter og heller ikke godt til Opbevaring over længere Tid. Som Spisefrugt kan den slet ikke konkurrere med de gode Sorter, og som Madæble kan den let erstattes af andre. Til udstrakt Erhvervsdyrkning kan den ikke anbefales. Frugten vil kun bringe små Priser hjem, da den må afhændes i Højsæsonen og ikke er særlig velanskrevet hos de Handlende. Kulturen vil næppe volde store Vanskeligheder, selvom der må regnes med nogen uregelmæssig Frugtbarhed. Til Privathaver kan den anbefales, særlig hvor finere Sorter ikke kan trives eller få den fornødne Pasning. Yngre Træer af Husmoder kan være meget smukke, når de er godt behængt med brunrode, veludviklede Frugter; Træet er tillige smukt i Blomstringstiden. På Vildstamme kræver Træet stor Plads, hvorfor det under mindre Forhold bør dyrkes på svagtvoksende Grundstamme.