Rød Astrakan

Karl Oskar og kristina bragte den Røde Astrakan med sig til Amerika ifølge Wilh. Mobergs berømte historie om Udvandrerne. Æblet er næppe svensk men har været  meget dyrket i Sverige.

 

Anton Pedersen skrev i 1937:  I Henhold til Carl G. Dahl: Pomologi I 1929 er Sorten første Gang omtalt af Svenskeren P. J. Bergius i 1780. Senere er den kommet til andre Lande, hvorfor der er noget, der taler for, at det er en svensk Sort, selv om Navnet viser hen til Rusland. Rød Astrakan, der skal være kommet til England i 1816, nævnes i Fortegnelsen fra Det kgl. danske Haveselskab i 1840, men rimeligvis har Sorten været her i Landet før den Tid. J. A. Bentzien, der beskriver den i 1861 under Navnet Rød Astrakaner, nævner intet om dens Historie. I »Den danske Frugthave« er den omkring 1870 beskrevet at C. V. L. Bruun, Høje Bøge ved Svendborg, i Tilslutning til Bentziens Tekst og ligesom hos denne med Synonymet Beauty of Wales. Anbefales til Plantning af Bentzien i 1849 og er ofte blevet anbefalet senere, sidste Gang vistnok i året 1900. Ved Frugtsortsundersøgelserne 1918—22 kom R. A. ikke mellem de anbefalede Sorter. Den var dengang Nr. 40 i Planteskolerne efter Antal Træer under Tiltrækning. Transparente Blanche har trængt denne før så alm. dyrkede Sort næsten helt ud.

 

Den røde Astrakan er ikke noget udpræget sundt træ. Der er tendens til kræft og  til skurv. Æblet er uregelmæssigt fra fladrund til kegleform men på unge træer ret stort. Det bliver smukt rød med gullig grundfarve og en undertiden kraftig dug som giver det et violet udseende. Plukkes i start af September og kan holde sig i et par måneder. Det er fast ikke meget saftigt og med en kraftig krydret smag.

 

Anton Pedersen fortsætter: Rød Astrakan spiller nu en ringe Rolle i den danske Frugtavl, og Spørgsmålet er, om der skal ske en Omvurdering af denne Sort, så den atter vinder Udbredelse. Herimod taler Sortens Modtagelighed for Skurv og Kræft, dens ikke overvældende Frugtbarhed og Frugtens uensartede Modning, dens korte Holdbarhed og Tilbøjelighed til at blæse ned. På den anden Side kan anføres, at da Sorten kun meget sparsomt har været Genstand for rationel Dykning, savnes Grundlag for en udtømmende Karakteristik af dens Egenskaber. Med Nutidens Sundhedspleje må Rød Astrakan uden større Vanskelighed kunne holdes sund, og hermed vil formentlig følge større Frugtbarhed og bedre udviklet Frugt. Sorten synes velegnet til at prøves i Erhvervsfrugtavl til Afløsning af en Del af det eksisterende for store Antal Træer af Transparente blanche.