Thyrrestrup

H. C. Bredsted skrev i 1890: Det er Handelsgartner G. J. Bøgh i Horsens, der har fremdraget og udbredt denne Æblesort. For c. 30 År siden fandt han på mange Steder i Horsens-Egnen gamle udlevede Træer af den, hvoraf må sluttes, at den i en lang Årrække havde været dyrket der. Den kaldes på flere Steder Taffelæble, men på Herregården Thyrestrup (Tørrestrup), 1 Mil fra Horsens, hvorfra Podekvistene til Formeringen bleve tagne, kaldtes den Kirsebæræble, og derfor gav Bøgh den Navnet »Kirsebæræblet fra Thyrestrup« og udbredte den under dette Navn. Udbrederen meddeler, at den er meget afholdt der på Egnen.

Beskrivelse af Træet. — Det er hårdført og har i Planteskolen en moderat kraftig Væxt. I Frugthaven bliver det med Tiden stort og får en temmelig stor udbredt Krone med hængende Grene; når det overlades til sig selv, nå disse endog helt ned til Jorden. —Frugtbarhed: meget god og temmelig tidlig.

Beskrivelse af Frugten. — Størrelse: stor, i bedste Udvikling 89 mm. høj, 77 mm. bred. Form: lidt afstumpet kegleformet; Bugen sidder betydeligt under Midten, den er sædvanlig afrundet og kun lidet flad omkring Stilken; over Bugen aftager den stærkt og danner ofte en konkav Linie op imod Bægerhvælvingen. Tværsnit svagt kantet. Hud: glat, smattet, lysegrøn, senere lysegul med grønligt Skjær; Solsiden lidt stærkere gul Plukkes i sidste Halvdel af September og er tjenlig til Forbrug indtil i December. Brug: god Husholdningsfrugt.

Formedelst Træets Frugtbarhed har det opnået en Del Udbredelse i Jylland, navnlig i Horsens’s frugtbare Omegn. At det skulde egne sig for Jyllands mindre gode Egne, må indtil videre betvivles.