Virginsk Rosenæble

H. C. Bredsted skrev i 1890: Den ældste Beskrivelse af denne Sort, som jeg har kunnet finde, er Diel’s fra 1806. Diel modtog dette Æble fra sin Ven Stein i Haarlem under Navn af Virginischer Glasapfel. Da det viste sig, at det ikke var noget Glasæble men et virkeligt Rosenæble, forandrede han Navnet i Overensstemmelse hermed. Diel kjender ikke dets Fædreland og har ikke fundet Æblet beskrevet nogetsteds; dog skriver han, at det i sin ydre Form, Farve og Størrelse har megen Lighed med Knoop’s Schwanenapfel. Efter disse Meddelelser af Diel ligger det nær at slutte, at dette Æble kan stamme fra Holland, eller i alt Fald derfra er bleven udbredt til det vestlige Tyskland. Sandsynligere er det imidlertid, at det ad Søvejen er indført til Holland fra Sverrig, hvor det efter Eneroth er et af de ældste og tidligere mest almindelig dyrkede Sorter; det synes nemlig der at have været dyrket siden Begyndelsen af forrige Århundrede eller endnu tidligere og især under Navn af Gylling, Hvitgylling eller Sommargylling, hvilket Navn det der har havt, indtil Eneroth på en Rejse i Tyskland blev bekjendt med det af de derværende Pomologer antagne Navn »Virginsk Rosenæble«. At der i Sverrig dyrkes flere Former af denne Sort, der i Tidernes Løb ere fremkomme, tyder også på dens Ælde der i Landet. — Her i Landet fandtes det ikke så sjældent i de ældre Frugthaver fra forrige Århundrede, hvorimod det i den nyere Tid, endskjønt til Stede i Planteskolerne, dog ikke er bleven meget udbredt. At dets Udbredelse i de senere År er standset, turde måske have til Grund, at Transparente blanche, der har en Del tilfælles med det, men er smukkere og tidligere modent, er fremkommet og som Dværgtræ har fortrængt det. Dog vil Virginsk Rosenæble sikkert fremdeles hævde sin Plads, hvor man ønsker store og hårdføre Træer.

Det var da en beskrivelse!! Mon ikke bare vi skal regne det til at være et meget gammelt æble